fbpx

Op deze webpagina vind je informatie over:

 • De disclaimer
 • De cookie policy
 • Het privacybeleid

1. Disclaimer*

* aangepast op 15/05/2020

1.1. Toepassing

Onderstaande websites worden beheerd door het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen en maakt deel uit van de groep Provincie Antwerpen. Het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (hierna afgekort als ‘APB POA’) heeft volgende instellingen onder haar beheer:

www.piva.be

 • Inhoudelijk: APB POA – PIVA
 • Technisch: Provincie Antwerpen

www.pitostabroek.be

 • Inhoudelijk: APB POA – PITO Stabroek
 • Technisch: Provincie Antwerpen

www.avantonderwijs.be

 • Inhoudelijk: APB POA – avAnt
 • Technisch: Provincie Antwerpen

www.ptsmechelen.be

o   Inhoudelijk: APB POA – PTS Campus Mechelen

 • Technisch: Provincie Antwerpen

www.ptsboom.be/

o   Inhoudelijk: APB POA – avAnt

o   Technisch: Provincie Antwerpen

www.cvovitant.be

 • Inhoudelijk: APB POA – CVO Vitant
 • Technisch: Provincie Antwerpen

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden.

Het APB POA kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2. Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over APB POA , zijn diensten en activiteiten. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je steeds contact opnemen met de bevoegde dienst van APB POA die telefonisch kan bereikt worden op het nummer 03 242 26 19 (campus Piva).

Alhoewel APB POA zich inspant om informatie te verschaffen waarvan hij denkt dat die actueel en juist is, garandeert APB POA niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert ABP POA een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je ABP POA contacteren op volgend e-mailadres: info@cvovitant.be.

1.3. Aansprakelijkheid

Het APB POA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. Het APB POA verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

Het APB POA kan evenmin op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

1.4. Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden,… worden door het auteursrecht beschermd.

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de website of van de informatie van het APB POA, is strikt verboden zonder zijn schriftelijke en voorafgaande toestemming.

1.5. E-mailverkeer

Op elke e-mail van het APB POA is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Het APB POA is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.

2. Cookie policy

Het APB POA maakt gebruik van cookies en wil de bezoekers van de website informeren over het gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of op een ander toestel met internettoegang (smartphone, tablet,…) worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als een bezoeker naar een bepaalde website terugkeert dan kan die pagina door middel van de cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en zijn dus niet schadelijk voor je computer. Ze worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website, … Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en de noden van de bezoekers van de website.

De websites van het APB POA maken gebruik van de volgende cookies:

1. First party cookies

Bij een eerste bezoek aan de website toont het APB POA bezoekers een melding waarin we aangeven dat we gebruik maken van cookies. We verwijzen in deze melding ook naar onze privacy verklaring. Om te bepalen of iemand voor het eerst de website bezoekt, gebruiken we een cookie die registreert of iemand op het kruisje rechts bovenaan de melding klikt.
subsidieloket_cookie_message (bewaartermijn: 1 jaar)

2. Third party cookies

a) Google Analytics
Het APB POA gebruikt cookies van Google Analytics om bezoekersstatistieken te genereren. De geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens blijven binnen Google Analytics bewaard.
_ga (bewaartermijn: 2 jaar)
_gid (bewaartermijn 24 uur)
_gat (bewaartermijn: 1 minuut)
_dc_gtm_<property-id> (bewaartermijn: 1 minuut)

Het APB POA gebruikt Siteimprove cookies om de inhoud van de website te verbeteren. De cookie wordt enkel gebruikt om webstatistieken te genereren en bevat geen persoonlijke informatie.
b) Siteimprove
Nmstat (bewaartermijn: 90 dagen)
Siteimproveses (bewaartermijn: per sessie)

3. Privacybeleid*

* aangepast op 15/05/2020

3.1 Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door het APB POA. Door deze website of onze mobiele applicaties te gebruiken, door gebruik te maken van de diensten en het wifi-netwerk aangeboden door het APB POA ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop het APB POA gegevens verzamelt.

3.2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy .
Het APB POA verbindt er zich toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

3.3. Verzameling van de gegevens

Het APB POA kan je contactgegevens, zoals adres, e-mail, telefoonnummer, enz., verzamelen via contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, nieuwsbrieven, sociale media, cookies, doorklikgedrag, e-mails, navigatiegegevens, live chat…
Wanneer je het publiek beschikbare wifi-netwerk van het APB POA gebruikt in één van de instellingen van het APB POA dan houdt het APB POA volgende gegevens bij gedurende 6 maanden.

 • MAC-adres van je toestel
 • IP-adres (die wij zelf uitreiken)
 • Websites die je bezoekt (enkel de domeinen, niet de pagina’s zelf)
 • Tijdstip van het bezoek

3.4. Verwerking van de gegevens

a) De verantwoordelijke voor de verwerking
De persoonsgegevens die verzameld worden, worden opgenomen in het adressenbestand van het APB POA (Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen en ondernemingsnummer 0541.414.804).

b) Doeleinden voor de verwerking
Het APB POA verzamelt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld voor het voeren van correspondentie, het verstrekken van informatie door middel van nieuwsbrieven of wanneer je een contact- of aanvraagformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt dan worden je gegevens gebruikt voor de beantwoording of afhandeling van je vraag. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De rechtsgrond om je persoonsgegevens te verwerken (toestemming van de betrokkene, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang) is afhankelijk van de vooropgestelde doeleinden.

3.5. Bewaartermijn van de gegevens

Het APB POA bewaart je gegevens niet langer dan nodig. Het APB POA bewaart je gegevens zolang zij je er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid. Daarna worden je gegevens verwijderd.

3.6. Overdracht aan derde partijen

Het APB POA zal je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de groep provincie Antwerpen. Het APB POA beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Occasioneel doet het APB POA een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien dit gebeurt, zal het APB POA er steeds op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Het APB POA legt dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zullen deze verwerkers jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

3.7. Rechten met betrekking tot je gegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je volgende rechten die je kan uitoefenen:

A. Recht op inzage
Je hebt een recht op inzage van de gegevens die je aanbelangen.

B. Recht op verbetering
Wanneer je vaststelt dat je gegevens toch onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om ze te verbeteren.

C. Recht op gegevenswissing
De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval wanneer:

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • de verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken.

Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. Het APB POA heeft het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

 • de naleving van een wettelijke verplichting;
 • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

D. Recht op beperking van de verwerking
In welbepaald gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit is onder meer het geval wanneer:

 • je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die het APB POA nodig heeft om die juistheid te controleren; en
 • je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

E. Recht op overdraagbaarheid
In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door het APB POA rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

F. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.
Het beleid van het APB POA is erop gericht dat je niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

G. Het recht om je toestemming in te trekken
Wanneer de verwerking door het APB POA op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken.

H. Tot wie kan je je richten?
Om je rechten uit te oefenen, volstaat het dat je een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een kopie van de voorkant van je identiteitskaart per post of via mail verstuurt aan:
APB POA (t.a.v. Valerie Van Hauwaert, DPO) – Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen
e-mail: dpo.apbpoa@provincieantwerpen.be

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal het APB POA zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. De uitoefening van je rechten is kosteloos.

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie of de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:

Vlaamse Toezichtcommissie – Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel
contact@toezichtcommissie.be

Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00 ; E-mail: contact@apd-gba.be

3.8. Profilering voor marketingdoeleinden

Profilering kan omschreven worden als elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking het individu te evalueren, in het bijzonder om elementen te analyseren of te voorspellen met betrekking tot zijn/haar persoonlijke voorkeuren en interesses.

Het is mogelijk dat het APB POA je persoonsgegevens verwerkt voor profileringsdoeleinden en het nemen van beslissingen op basis van een profiel, inclusief het analyseren van de gegevens en het opmaken van statistieken, modellen en profielen, en dit voor de doeleinden vermeld in 4.b.

In de mate van het mogelijke gebruikt het APB POA enkel anonieme of gepseudonomiseerde gegevens voor profilering.

3.9. Verzameling gegevens over gebruiksgedrag van de website

Naast het gebruik van cookies registreren het APB POA gegevens wanneer de website wordt bezocht en gebruikt. Deze informatie wordt naar best vermogen geanonimiseerd en enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren. In sommige gevallen kunnen gegevens, al dan niet verkregen worden via een derde partij.
Deze gegevens kunnen omvatten maar zijn niet gelimiteerd tot: het IP-adres van de bezoeker en de datum en tijd waarop een pagina opgevraagd wordt, uitgevoerde zoekopdrachten en of ze al dan niet een correct resultaat opleverden, aantal keren dat een bestand gedownload werd…

Voor de verzameling van deze gegevens maakt het APB POA gebruik van zowel standaard gebruikslogboeken van de website als systemen van derden, waaronder: Google Analytics en SiteImprove.

3.10. Op de hoogte blijven van wijzigingen aan deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Daarom nodigen wij je uit om online de meest recente versie van deze Privacyverklaring te raadplegen.